Algemene voorwaarden

Deze website www.QuickGoot.nl (hierna “onze website” genoemd) is gemaakt, eigendom, geëxploiteerd en onderhouden door of namens QuickGoot B.V., Kerkenbos 1051, Postbus 123, 6546 BB Nijmegen, Nederland (hierna “Quick Goot BV” genoemd). Quick Goot BV kan te allen tijde en naar eigen goeddunken een van de voorwaarden wijzigen, toevoegen of verwijderen door de inhoud van deze pagina bij te werken. U wordt geadviseerd om periodiek de pagina door te nemen om te zien of er updates zijn doorgevoerd. Quick Goot BV kan naar eigen goeddunken op elk moment stoppen met de website zonder voorafgaande kennisgeving vereist.

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en
de uitvoering daarvan zowel qua goederen als
diensten worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden
overeengekomen.

1.2 Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze
voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon,
die met onze onderneming een overeenkomst
heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(
s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de
wederpartij gehanteerde Algemene (Inkoop)
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven
gedurende een door ons aan te geven termijn
geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn
zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende
een maximale periode van 1 maand.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte
prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn
voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding
verstrekte gegevens/informatie blijven/blijft ons
(intellectueel) eigendom en dienen/dient op
eerste verlangen te worden geretourneerd.

2.3 Toezending van offertes en/of (andere)
documentatie verplicht ons niet tot levering c.q.
acceptatie van de order, tenzij er sprake is van
een onherroepelijk aanbod en de wederpartij
kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

2.4 Voor de in de aanbieding opgegeven
afmetingen gelden als niet bindend.

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een
overeenkomst met ons eerst dan tot stand
nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk
hebben aanvaard, respectievelijk hebben
bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende
afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen door ons
personeel of namens ons gedaan door onze
verkopers, agenten, vertegenwoordigers of
andere tussenpersonen, binden ons slechts
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun
aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur
tevens als opdrachtbevestiging beschouwd,
welke ook wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven. Ter zake van het in
artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze
administratie beslissend, behoudens schriftelijk
tegenbewijs.

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds
aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van de wederpartij – uitsluitend te
onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig
blijkt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.

3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan
van een overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te
eisen dat zowel aan betalings- als aan de
overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit
noodzakelijk dan wel wenselijk achten in
verband met eventuele produktiecalamiteiten
bij onze toeleveranciers voor een juiste
uitvoering van de overeenkomst anderen in te
schakelen, waarvan de kosten aan de
wederpartij zullen worden doorberekend
conform de verstrekte prijsopgaven. Zo
mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent
met de wederpartij overleg plegen.

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle
prijsopgaven onder voorbehoud van
prijswijziging.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
* gebaseerd op de tijdens de offerte
respectievelijk orderdatum geldende hoogte
van inkoopprijzen, valutakoersen, lonen,
loonkosten, sociale- en overheidslasten,
vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
* gebaseerd op levering af ons bedrijf,
een van onze magazijnen of andere
opslagplaats;
* exclusief BTW, invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten;
* exclusief de kosten van
verpakkingen, in- en uitladen,
vervoer en verzekering;
* vermeld in Nederlandse valuta,
eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend.

4.3 Voor fouten in afbeeldingen, maten,
gewichten, offertes, kwaliteiten en/of prijs
(courante) is Quick Goot BV niet aansprakelijk.

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt
levering af ons bedrijf/magazijn. Op het moment
dat goederen ons bedrijf/magazijn verlaten,
gaat het risico van de goederen op de
wederpartij over. Franco levering geschiedt
alleen indien en voorzover dit door ons, in de
orderbevestiging, op de factuur of anderszins,
wordt aangegeven. Beneden een bepaalde
minimum-ordergrootte kunnen separaat
administratiekosten en/of vrachttoeslagen in
rekening worden gebracht.

5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q.
de verpakking terstond bij aflevering op
eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen
te controleren, dan wel deze controle uit te
voeren na mededeling onzerzijds dat de
goederen ter beschikking van de wederpartij
staan.

5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van
het geleverde en/of de verpakking welke bij
(af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij
op de afleverbon te (laten) vermelden, bij
gebreke waarvan reclames dienaangaande niet
meer in behandeling behoeven te worden
genomen.

5.4 Wij zijn gerechtigd om goederen na overleg
met de wederpartij, te leveren in gedeelten
(deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren, de wederpartij is dan verplicht te
betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde
inzake ‘Betaling’. Terzake van bulkgoederen
en/of serieprodukten behouden wij het recht
voor om eveneens te leveren in gedeelten. Wij
hebben het recht 10% meer of minder te
leveren dan de overeengekomen
hoeveelheden.

5.5 De levertijden worden te goeder trouw
opgegeven en zijn derhalve niet als bindend te
beschouwen. Uit hoofde hiervan verplicht
overschrijding van de levertijd ons niet tot het
verstrekken van enige vergoeding. De wederpartij
kan na herhaalde levertijdsoverschrijding
ons schriftelijk in gebreke stellen, onder
vermelding van een laatste (redelijke) termijn
van levering. Hierna heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden,
tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding
niet aan ons is toe te rekenen.

5.6 Indien er sprake is van op
klantspecificatie vervaardigde goederen
brengen wij bij het niet afnemen van de
goederen 100% van de overeengekomen prijs
in rekening bij de wederpartij eventueel
verhoogd met niet geplande opslag- en
overslagkosten.

6.1 De wijze van transport, verzending,
verpakking e.d. wordt, indien geen nadere
aanwijzing door de wederpartij aan ons is
verstrekt, door ons als goed huisvader/
koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige
aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke
wensen van de wederpartij worden alleen
uitgevoerd nadat deze heeft verklaard de
meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2 Het transport van de goederen geschiedt in
beginsel steeds voor rekening en risico van de
wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder
vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen
en dergelijke de clausule voorkomt dan
alle vervoersschades voor rekening en risico van
de afzender zijn.

7.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt
te dezen verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q.
onvoorzienbare, omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
door de wederpartij niet meer van ons kan
worden verlangd. Onder een niet toerekenbare
tekortkoming wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons
personeel, transportmoeilijkheden, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval
in- en uitvoerverboden, contingenteringen en
bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze
leveranciers, politieke problemen die tot
aanvoerstagnatie leidt alsmede wanprestatie
door onze leveranciers waardoor wij onze
verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer)
kunnen nakomen.

7.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet,
zijn wij gerechtigd om de uitvoering der
overeenkomst, gedurende een nader te bepalen
periode, op te schorten dan wel de
overeenkomst definitief te ontbinden. Met de
wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd.
De wederpartij heeft geen recht op ontbinding
van de overeenkomst en/of schadevergoeding,
tenzij de wederpartij opzet of grove schuld
onzerzijds bewijst.

7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van
de prestaties die bij uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat
van de overmachtsveroorzakende
omstandigheid is gebleken.

7.4 Wij hebben het recht ons ook op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die de
overmacht oplevert, intreedt rond het tijdstip
waarop onze prestatie had moeten zijn geleverd.

8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht
inzake (produkt) aansprakelijkheid, alsmede met
inachtneming van de rechtsregels van openbare
orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot
enige vergoeding van schade, van welke aard
dan ook, direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade, aan roerende of onroerende
zaak, dan wel aan personen, zowel bij de
wederpartij als bij derden.
Met inachtneming van het elders in dit artikel
gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig
gebruik van het geleverde of door het gebruik
daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het
naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens
zijn wij niet aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door een gebrek
in ons produkt indien:
a. wij het produkt niet in het verkeer hebben
gebracht;
b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk
is dat het gebrek dat de schade heeft
veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop
wij het produkt in het verkeer hebben gebracht;
c. ons produkt noch voor de verkoop of voor
enige andere vorm van verspreiding met een
economisch doel voor ons is vervaardigd, noch
is vervaardigd of verspreid in het kader van de
uitoefening van ons bedrijf;
d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het
produkt in overeenstemming is met dwingende
overheidsvoorschriften;
e. het op grond van de stand van de
wetenschappelijke en technische kennis op het
tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer
brachten, onmogelijk was het bestaan van het
gebrek te ontdekken;
f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het
gebrek is te wijten aan het ontwerp van het
produkt waarvan het onderdeel een bestanddeel
vormt, dan wel aan de instructies die door de
fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

8.2 Technische adviezen en inlichtingen over
verwerkings- en toepassingsmogelijkheden
van produkten aan de wederpartij worden naar
beste weten en inspanning alsmede naar de
huidige stand der techniek vrijblijvend, zonder
resultaatsverplichting en zonder enige
aansprakelijkheid, door ons verstrekt.

8.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door
ons gemaakte materiaalspecificaties. Elke
actie in deze onzerzijds aangaande het
verstrekken van aantallen/hoeveelheden dient
te worden beschouwd als een vrijblijvende
service welke geheel voor uw rekening en
risico is.

8.4 Onze aansprakelijkheid wordt (mede)
beoordeeld op grond van onze produkt-
/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet
Produkten-Aansprakelijkheid. Behoudens het
elders in dit artikel gestelde, is schade
veroorzaakt door ons aan de wederpartij
(bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de
verzekerde som van onze aansprakelijkheidsverzekering.
Zonodig verstrekken wij op
verzoek van de wederpartij informatie tot welk
bedrag wij verzekerd zijn.

8.5 Voldoening aan de geldende garantie-
/reklameverplichtingen en/of onze
assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en
algehele schadevergoeding. Voor het overige
vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en
volledig.

8.6 Indien er om welke redenen dan ook geen
dekking c.q uitkering van een verzekering is, is
de totale aansprakelijkheid van Quick Goot BV
beperkt tot maximaal 50 % van de factuurwaarde
van de enkele overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit.

9.1 Behoudens het elders in deze
voorwaarden bepaalde dienen reclames, de
kwaliteit van het geleverde betreffende binnen
acht dagen na aflevering schriftelijk bij ons te
zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond der klachten.

9.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken
(bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt
een uiterste termijn van 2 maanden na
aflevering, terwijl deze binnen 3 dagen na
constatering moeten zijn ingediend.

9.3 Na het verstrijken van deze termijn(en)
wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
Alsdan behoeven reclames niet meer
door ons in behandeling te worden genomen.

9.4 Indien de reclame gegrond wordt
bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke goederen te herleveren zonder
dat de wederpartij daarnaast enig recht kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de
wederpartij nimmer van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.6 Retournering van het geleverde kan
slechts geschieden na onze voorafgaande
schriftelijke toestemming, onder de door ons te
bepalen voorwaarden.

9.7 Bij verkoop behoudt de verkoper zich
afwijkingen in de kleurnuance alsmede in de
kwaliteiten voor, voorzover deze voortvloeien
uit een ongelijke uitval der grondstoffen en de
bruikbaarheid der hieruit vervaardigde
goederen niet belangrijk nadelig beïnvloeden.

9.8 Als zich tijdens de verwerking of daaraan
voorafgaande een gebrek aan door ons
geleverde producten manifesteert dan mogen
deze producten niet (verder) verwerkt worden.
De wederpartij dient ons het gebrek direct te
melden en omruiling te verzoeken. Doorgaan
met verwerking betekent dat de wederpartij de
produkten desondanks accepteert en normaal
zijn financiële verplichtingen jegens ons
nakomt. Doorgaan met verwerking geeft dus
nimmer recht op schadevergoeding of
uitbreiding van schadevergoeding.

10.1 Alle door ons geleverde, en zich nog
bij/onder de wederpartij bevindende goederen
blijven, tot op het moment van volledige
betaling van hetgeen de wederpartij jegens
ons verschuldigd is, alsmede ter zake van
vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van de overeenkomst(en), met
inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.

10.2 Ter zake van deze goederen verkrijgen wij
bezitloos pandrecht, waartoe de wederpartij
reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke
toestemming verleent, en wel voor de waarde
der alsdan (nog) openstaande vorderingen.

10.3 De goederen kunnen door de wederpartij
in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht of gebruikt,
doch mogen niet in onderpand worden gegeven
en evenmin strekken tot zekerheid voor een
vordering van een derde.

10.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de
geleverde goederen, op basis van het in dit
artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens
houders weg te (doen) halen indien de
wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De
wederpartij verplicht zich hiertoe zijn
medewerking te verlenen. Alle kosten in
verband met retournering met een minimum van
30% zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5 In geval van doorverkoop door de wederpartij
van (nog) niet geheel betaalde goederen
draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de
uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op
diens koper (de tweede koper), aan ons over,
welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling
wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden
om ons de betreffende gegevens op eerste
verlangen door te geven, opdat wij het
verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper
kunnen invorderen. Het door de tweede koper
aan ons betaalde wordt in mindering gebracht
op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde.
De wederpartij is tevens gehouden
bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud
te maken zoals in deze bepaling vermeld.

11.1 Betaling dient netto-contant bij (af)levering
te geschieden, of indien dit schriftelijk overeengekomen
is middels storting of overmaking op
een door ons aangewezen bankrekening,
binnen 30 dagen na factuurdatum. Afwijkingen
hiervan dienen uitsluitend schriftelijk door ons te
zijn bevestigd. De op onze bankafschriften
aangegeven valutadag is bepalend en wordt
derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Er is geen recht op opschorting of verrekening

11.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt
primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
interest alsmede van de door ons
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten
en wordt daarna in mindering
gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt
gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities
op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte
daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen;
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een
der bovengenoemde omstandigheden het recht
hetzij de overeenkomst door schriftelijke
aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag
verschuldigd door de wederpartij op grond van
de door ons verrichte werkzaamheden en/of
leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn
geheel op te eisen en het geleverde maar het
(nog) niet betaalde als ons eigendom terug te
vorderen, alles onverminderd ons recht op
vergoeding van kosten, schades en interessen.

11.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn
is verstreken, zonder dat het verschuldigde
voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis deze ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt.

11.5 Indien onze vorderingen op de wederpartij
verzekerd zijn bij een kredietverzekeringsmaatschappij
(in de ruimste zin des woords)
dan dienen wij ons te conformeren aan de polisvoorwaarden
dienaangaande. De polisvoorwaarden
prevaleren boven de tussen partijen
overeengekomen (betalings-) afspraken.

12.1 Alle tekeningen, ontwerpen, etc. en in het
algemeen alle door of voor ons vervaardigde
verkoopmiddelen blijven ons eigendom, ook al
zijn deze door wederpartij betaald en mogen
zonder schriftelijke toestemming van ons noch
geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of
aan enige derde ter hand gesteld worden of
getoond worden. Zij moeten op ons verzoek
onmiddellijk aan ons worden teruggegeven.

12.2 Indien wij produkten moeten vervaardigen
of leveren volgens tekeningen, modellen of
monsters van de wederpartij, is deze laatste
verantwoordelijk voor aanspraken van derden uit
hoofde van patenten of modelbeschermingen.

12.3 Modellen, tekeningen en ontwerpen worden
aan opdrachtgever resp. wederpartij in rekening
gebracht. Ook als de overeenkomst van koop en
verkoop met betrekking hierop niet tot stand
komt.

13.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige
artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is
de wederpartij van rechtswege in verzuim en
vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het
nog openstaande bedrag.

13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten komen voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15% van het,
met inbegrip van voornoemde rente, door de
wederpartij verschuldigde bedrag met een
minimumbedrag van Eur. 175,–; voor het
buitenland is dit Eur. 350,–.

13.3 Onder verwijzing naar het arrest van de
Hoge Raad van 22 januari 1993, N.J.nr. 597,
komen ook de proceskosten die het tarief in het
vonnis te boven gaan, voor rekening van de
wederpartij.

14.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten
en de uitvoering daarvan is uitsluitend het
Nederlands Recht van toepassing. Voor zover
deze Algemene Verkoop-, Leverings- en
Betalingsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in
een andere taal dan de Nederlandse, is de
Nederlandse tekst bij verschillen steeds
beslissend.

14.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden
is (ver)bindend. In geval van strijdigheid
met de wet van een of meer clausules aan deze
voorwaarden blijven de overige clausules van
deze voorwaarden onverkort geldig.

14.3 Ter zake van de uitleg van Internationale
handelstermen zijn de ‘Incoterms’, zoals
samengesteld door de Internationale Kamer van
Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

15.1 Alle geschillen, voorzover niet minnelijk te
schikken, zullen worden beslecht door de,
binnen ons vestigingsgebied, bevoegde
Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de
Wettelijke bepalingen dit toestaan.

15.2 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de
normale kompetentieregels bevoegde Burgerlijk
Rechter, danwel te laten beslechten middels
arbitrage of bindend advies.

16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode
van levering, verleent Quick Goot BV aan opdrachtgever
garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij
normaal gebruik zijn ontstaan. De garantie geldt niet
indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik.

16.2 Quick Goot BV aanvaardt voor de uitvoering van het
werk, geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere
garantie dan voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk
dan wel in deze voorwaarden is gegeven. De voldoening
van Quick Goot BV aan de garantieverplichting geldt als
enige en algehele schadevergoeding. Iedere andere
vordering tot schadevergoeding en/of nakoming en/of
ontbinding jegens Quick Goot BV is uitgesloten.

16.3 Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks resp.
importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door
deze leveranciers gestelde garantiebepalingen en termijnen.